30 mars, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Vill du göra skillnad? Vill du arbeta med och för människor?
Många av de roligaste, mest intressanta och meningsfulla jobben på arbetsmarknaden finns i kommuner och landsting, välfärdssektorn.

Med slogan Sveriges viktigaste jobb vill kommuner och landsting bidra till att öka kunskapen om jobben och nyansera bilden av kommuner och landsting som arbetsgivare.”

(Från Örnsköldsviks kommuns hemsida)

Örnsköldsviks kommuns verksamhet delas mellan den kommunala förvaltningen respektive de kommunägda bolagen.

Förvaltningen är uppdelad i nämnder, där varje nämnd har ett visst ansvarsområde. T.ex. sörjer bildningsnämnden för grund- och gymnasieskola.

De kommunala bolagen är leverantörer av tjänster och teknik. Alla verkar de på marknader som mer eller mindre är både samhällskritiska och naturliga monopol eller kraftigt reglerade. MIVA (Miljö och vatten) sköter ffa avfallshämtning, återvinning samt kommunalt vatten och avlopp. Verksamheten finansieras genom avgiftsbeläggande av invånare och företag. Övikshem är kommunens allmännyttiga bostadsbolag och bolagets intäkter består nästan uteslutande av hyror. Övik Energi drifthåller ett kraftvärmeverk som levererar fjärrvärme och el, bygger ut och underhåller fjärrvärmenätet samt handlar med el. Intäkter kommer från fasta avgifter och försäljning av energi.

Kommunen organiserar sitt ägande av kommunbolagen i koncernbolaget Rodret.

Såvida inte annat anges nedan, så anges siffror separat för kommunen respektive Rodret.

Kommunens kostnader (2015) i nämnderna var 3,5 miljarder kr. De samlade kostnaderna i bolagen i Rodret var 1,1 miljarder kr. Siffrorna avser år 2015. Kommunens resultat var +37 miljoner kr mot budget. Rodret lämnade en vinst på 103 miljoner kr. Mer om dessa siffror i ett annat inlägg. Här kan kort nämnas att vid första anblick ser de bra ut. Men tittar man närmare så döljer sig där besvärande omständigheter i kommunekonomin.

Antal anställda årsarbetare i den kommunala förvaltningen är 4627. Det totala antalet anställda är drygt 5000. Eftersom kommunen har 55576 invånare (2015) och ca hälften kan förväntas vara i arbetsför ålder, betyder det att knappt 20% av arbetskraften är anställda i kommunal verksamhet. Däri ingår inte de kommunala bolagen.

Antal årsarbeten i kommunen är 83 per 1000 invånare.

Som jämförelse har Linköpings kommun 48. Stockholm Stad har 43.

De kommunala bolagen MIVA, Övikshem, Övik Energi och Örnsköldsvik Airport, har tillsammans 274 anställda.

Citat från kommunens årsredovisning 2015:

“Antalet avdelnings- och enhetschefer är 200 st, det är en ökning med 32 st jämfört med 2014.”

(Ovan citat avser kommunens verksamhet exklusive Rodret).

På ett enda år ökade alltså antalet chefer i kommunen med 19%. Samma tid ökade antalet anställda med 3,4%.

Av kommunens kostnader om ca 3,5 miljarder kr år 2015, var 2,3 miljarder kr utgifter för lön och sociala avgifter (arbetskraftskostnad).

Antalet hushåll i kommunen var 24626 år 2015, varav 8859 var ensamhushåll.

Sammantaget måste slutsatsen bli denna: Hushållen i Öviks kommun är mycket beroende av de kommunala arbetstillfällena. Drygt 5000 kommunalanställda på knappt 25000 hushåll, talar för det. Till detta tillkommer hushållsmedlemmar som arbetar som underleverantörer till kommunala verksamheter, eller är sysselsatta i kommunbolagen eller underleverantörer till dessa. Detta trots att Övik under mycket lång tid har haft en livaktig industri. Varför är det så? Det är rimligt att fråga sig var gränsen mellan politik och kommunal förvaltning går? Hur många av de där cheferna som växte med 19% till antalet på ett år, har rätt partibok?

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!