30 mars, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Klansamhället – konsten att bryta mot kommunallagen

[Sammanfattning: Örnsköldsviks kommunfullmäktige och nämnder har, som tidigare redogjorts för, omfattande släktskap mellan politikerna. Nu visar det sig att fullmäktigeledamöter konsekvent har åsidosatt kommunallagens jävsregler, genom att inte anmäla jäv när fullmäktige fattar beslut om att bevilja ansvarsfrihet för nämnder och kommunstyrelse.]

 

I förra blogginlägget såg vi hur båda kommunalråden och oppositionsrådet har sina närmaste med sig i Örnsköldsviks fullmäktige eller nämnderna. Nu vänder vi blicken mot det lagbrott som rutinmässigt begåtts en gång per år i fullmäktige.

Jävsreglerna i kommunallagen är kristallklara och i 5:e kapitlet finner man:

20 § En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående.”

Sålunda får, som exempel, inte en ledamot deltaga i beslut om att antaga ny detaljplan för ett område som inkluderar den egna fastigheten. Inte heller om hustruns, makens, föräldrarnas, barnens eller syskonets fastighet omfattas av detaljplanen.

I slutet på april varje år, så godkänner fullmäktige kommunens årsredovisning. Man beslutar då också att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder. I linje med ovan anmäler då en fullmäktigeledamot jäv för den eller de nämnder han eller hon sitter i. T.ex. anmäler Glenn Nordlund jäv för kommunstyrelsen, ty han är dess ordförande. Om han inte gjorde så, skulle det betyda att han deltog i ett beslut att bevilja sig själv ansvarsfrihet, vilket vore i direkt strid med kommunallagen.

Men, ledamöterna anmäler inte jäv p.g.a. släktskap när ansvarsfrihet skall beviljas.

Sålunda har Anna-Belle Strömberg vid ett flertal tillfällen beviljat sin bror Glenn Nordlund ansvarsfrihet. Erik Nordlund har visat sin far samma nåd. Det andra kommunalrådet, Per Nylén, beviljar glatt sin hustru ansvarsfrihet för hennes arbete i samhällsbyggnadsnämnden. Och Emil Källström – finansministeraspirant – visar sin mor oppositionsrådet Anna-Britta Åkerlind artigheten att göra samma lika. Fler exempel finns och detta har pågått år ut och år in. Det har varit en del av den politiska kulturen.

Har det någon egentlig praktisk betydelse? Nej. Att bevilja nämndernas ledamöter ansvarsfrihet är i mycket en fråga om formalia.

Har det någon annan betydelse? Ja! Det här är människor som beslutar över era och våra liv. De må äta, rapa och skita precis som vi. Men de ska vara moraliska föredömen vad avser att följa lagen. Inte minst den lag som reglerar deras eget arbete. Politiker som tummar på, tänjer och ytterst bryter mot lagen i sitt arbete, förknippar vi med helt andra samhällen än det svenska.

Det har nu gått snart ett år sedan vi började granska sossepolitikerna med avseende på släktskap och presenterade resultatet i form av bloggserien ”Sossesåpan”. I första avsnittet ”Sossesåpan™ – Prolog” skrev vi:

Det är viktigt att förstå detta: Örnsköldsvik har under mycket lång tid i praktiken varit ett enda partis angelägenhet. Situationen är fullt jämförbar med en enpartistat. Vad händer med tiden i sådana? Jo, man rör sig bort från meritokrati och mot en situation där släkt- och vänskap spelar större betydelse för möjligheten till karriär inom det politiska livet såväl som inom kommunens förvaltning, än den egna personens egenskaper, färdigheter och meriter. I Örnsköldsvik råder vad vi vill kalla för arvssocialism och det kommunalpolitiska livet har förvandlats till en såpopera.”

I takt med att omfattningen på släktskapen blev oss känd, har också insikten kommit krypande att så här kan det inte se ut med mindre än att jävsregler bryts. Och beviljandet av ansvarsfrihet är det ultimata exemplet. Där maximeras beslutsinteraktionen släktingar emellan och det sker vid ett enda protokollfört tillfälle i tiden. Perfekt.

Så vi bidade vår tid och väntade på april 2018.

Och april kom. Måndagen den 16/4 – exakt en vecka före kommunfullmäktiges sammanträde där ansvarsfrihet skall beviljas – så skickar vi nedan email till en sekreterare på kommunen som arbetar som stöd till politikerna i fullmäktige:

Hej

Jag har en fråga om släktskapsjäv i KF.

Enligt kommunallagen får inte en KF-ledamot deltaga i beslut som rör denne personligen eller till ledamoten närstående person, inklusive närstående genom i lagen angivna släktskapsförhållanden.

Min fråga är: var kan man finna en rättslig behandling eller tolkning av lagen, som säger att när kommunstyrelse och nämnder beviljas ansvarsfrihet, så är ovan lagstiftning inte tillämpbar?

Jag ställer frågan med anledning av att det kommit till min kännedom att t.ex. syskon deltar i beslut i Örnsköldsviks KF att bevilja varandra ansvarsfrihet, söner detsamma för mödrar och likaledes äkta makar. Det är då naturligt att förmoda att fråga behandlats juridiskt vid något tillfälle i tiden.

Vad gäller? Varför är detta inte att anse som jäv? Eller är det jäv?”

Med detta är frågan väckt. Tisdagen går och onsdag kommer. Torsdag. Ännu inget svar. Det karakteristiska beteendet vid obehagliga frågor. På fredagen skickar vi en påminnelse och får då svar:

Hej XXX

Dina frågor är intressanta och ska besvaras

Då ärendet är ganska komplext skulle det vara lättare om vi talades vid på telefon

Jag skulle vilja att du ringer upp mig på telefon för en pratstund.”

Ah! Återigen den där sköna tekniken: ring mig, besök mig, så ska jag förklara allt du behöver veta. Vi är vana vid det vid det här laget och har inte för avsikt att göra våra identiteter kända. Det blir de tids nog ändå. Så vi svarar:

Hej

Jag önskar ett skriftligt svar, även om frågan är ”komplex”. Eller just kanske därför. Jag ber dig därför om ett skriftligt svar.”

Sekreteraren svarar:

”Hej XXX

Din tolkning av vad som föreskrivs i kommunallagen om jäv är riktig

Däremot ställer jag mig frågande till din beskrivning av jävssituationer

som har uppstått i KF tidigare. Tittar jag i närvarolistan från KF april-sammanträde 2017,

då frågan om ansvarsfrihet behandlades, kan jag inte hitta någon jävssituation

utifrån din beskrivning.”

Och vi svarar:

Hej

Bra att vi är överens om kommunallagen.

Men resten av ditt svar förstår jag inte. Du har väl arbetat som sekreterare åt politikerna mycket länge och måste väl vara förtrogen med deras inbördes släktskap? Det kan åtminstone inte vara en hemlighet för dig att Glenn Nordlund och Anna-Belle Strömberg är syskon. I protokollet från KF:s sammanträde april 2017, så ser jag inte att Anna-Belle Strömberg är upptagen på listan över jäviga ledamöter, när kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet och protokollet visar att hon varit närvarande hela sammanträdet och därmed deltagit i belsutet att bevilja sin bror ansvarsfrihet för dennes arbete i kommunstyrelsen. Vilket vi verkar vara överens om är jäv enligt kommunallagen. Omvända roller gäller också, vad avser att bevilja Anna-Belle Strömberg ansvarsfrihet för hennes arbete i omsorgsnämnden. Båda syskon är dessutom ordföranden i sina respektive nämnder och därtill hörande till den politiskt styrande majoriteten, vilket knappas gör saken mindre klandervärd.

För att ställa saken på sin spets: om Glenn Nordlund respektive Anna-Belle Strömberg gör samma lika nu på måndag den 23/4 på KF-sammanträdet, som jag beskriver ovan, bryter de då mot kommunallagen?

Med detta blev det helg. På måndagen efter denna helg skall fullmäktigesammanträdet hållas, med start kl. 13:00. Sekreteraren påstår sig inte hitta någon jävssituation i föregående års beviljande av ansvarsfrihet. Om det är inkompetens eller om den gode sekreteraren drar en rövare, vet vi inte. Och vi bryr oss inte heller. Istället väntade vi till måndagen, då vi skickade nedan till kommunalrådet Glenn Nordlund, hans syster omsorgsnämndens ordförande Anna-Belle Strömberg och sekreteraren:

Hejsan

Ni nämns i nedan korrespondens och det är väl då rimligt att ni får ta del av den.

Jag har ännu inte fått svar på den tillspetsade frågan.”

Därmed slår fällan igen. Med bara timmar kvar till fullmäktiges sammanträde, så måste Glenn Nordlund bestämma sig för: skall han göra som alla andra år – agera i strid med kommunallagen – eller ska han ändra beteende och tillse att släktskapsjäv börjar anmälas när ansvarsfrihet beviljas? Hur han än gör blir det galet. Gör han ingenting så bryter han mot lagen trots att han upplysts om detta före fullmäktiges sammanträde. Ändrar han beteende så är det ett direkt erkännande av att han och så många andra, har brutit mot kommunallagen tidigare år.

Glenn Nordlund valde att ändra beteende. För första gången anmäls i april 2018 jäv p.g.a. släktskap när frågan om ansvarsfrihet behandlas. Men något svar på den tillspetsade frågan fick vi inte. Så vi skickar en påminnelse och på onsdagen efter fullmäktigesammanträdet, så svarar Glenn Nordlund:

Hej

Vi har sedan ett antal år nu när vi haft bokslutet som ärende i Kf medvetet och strukturerat sett till att fullmäktigeledamöter som också sitter i nämnd inte beviljar sig själv ansvarsfrihet. Den fråga kring jäv som du ställer har vi inte diskuterat tidigare. Utifrån att du pekat på detta så diskuterade vi som sitter i Kf och har släktband hur vi ser på frågan. I anslutning till att frågan om ansvarsfrihet prövades i måndags och där ett släktskap fanns så valde vi alla att anmäla jäv.”

Där, go vänner, just där, så står det. ”Den fråga kring jäv som du ställer har vi inte diskuterat tidigare”. 61 fullmäktigeledamöter, oräkneliga nämndsledamöter och kommunala tjänstemän i horder. Men frågan har inte diskuterats tidigare. Tror fan det – inte vill ni att det skall vara känt hur omfattande och direkt stötande de nära släktskapen är i fullmäktige och nämnderna.

Vi svarar Glenn Nordlund:

Tack.

Det var dock inte svar på min fråga. Att ni – vilka ni nu är – inte diskuterat frågan tidigare är en sak. En annan är huruvida KF tidigare år agerat i strid med kommunallagen. Jag skulle vilja ha svar på det.”

Vi får inget svar. Två dagar senare skickar vi en påminnelse. Inget svar. Den 8:e maj – 11 dagar senare – skickar vi ett nytt email och lägger då till kommunens två kommunjurister i sändlistan:

Hej

Jag frågar igen: När kf-ledamöterna i Örnsköldsviks kommun under åratal har deltagit i beslut att bevilja sina barn, föräldrar, syskon, makor och andra nära släktingar eller på annat sätt närstående personer, ansvarsfrihet för deras arbete i styrelser och nämnder – har man då agerat i strid med kommunallagen?

Jag vill även lägga till följande fråga: eftersom detta har pågått i åratal och enligt din utsago utan att ni ”diskuterat frågan”, kan man säga att agerandet har varit systematiskt?”

Ett recept som fungerade, ty Glenn Nordlund svarar samma dag:

Hej

1. I vilken utsträckning som det kan ses som olämpligt eller olagligt får du nog reda ut med någon jurist. Jag vet inte om frågan är prövad enligt lagstiftningen någon gång.

2. Nej”

Glenn Nordlund anser inte att agerandet har varit systematiskt. Han uppmanar kommuninvånare att anlita jurist för att ta reda på om han och andra politiker agerat olagligt. Själv har han två jurister att tillgå i kommunförvaltningen, vars arbetskraftskostnad betalas av oss skattebetalare. Känner Ni skitlukten, bloggläsare? Det är skillnad på folk och folk. Bakom Glenn Nordlunds jovialiska fasad finns…något annat.

Det är Glenn Nordlund som skall rädda sjukvården i Västernorrland. Emil Källström är ekonomisk talesperson för C och aspirerar på en finansministerpost. Hans mor Anna-Britta Åkerlind är oppositionsråd. I fullmäktiges presidium sitter vice regionstyrelseordförande Jan-Olof Häggström och f.d. kommunalråd Elvy Söderström. Samtliga delaktiga i den fullständigt respektlösa behandlingen av kommunallagens jävsregler.

Vi påminner om att statsminister Stefan Löfven är en del av den socialdemokratiska delen av gänget ovan. Det är denna politiska kultur han är sprungen ur och det är dit han återvänder för att gå på Mello på skattebetalarnas bekostnad.

I nästa blogginlägg beskriver vi vad som händer när man försöker tipsa lokalmedia i Örnsköldsvik om fullmäktiges åsidosättande av kommunallagens regler. [Förhandstips: inte mycket]

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!