28 september, 2023

Granskning Örnsköldsvik

Medborgarinitiativ som granskar den politiska makten

Arkitektritade vindskydd – en studie i kommunalt vansinne

Det här inlägget har flera dimensioner. Det kommer att visa hur kommunen kastar dina pengar på meningslösa brasor som värmer ett fåtal individer och inte alls bidrar till det allmännas bästa. Det kommer också visa att det du läser i lokalmedia – Örnsköldsviks Allehanda – inte alls visar verkligheten, utan tvärtom kan vara tillrättalagt, bedrägligt och rent av syfta till att släta över misstag begångna av en inkompetent kommunal förvaltning. Det kommer också visa varför du ibland överhuvudtaget får läsa om tokigheter, när så många helst hade sett att tokigheterna aldrig hade nått allmänhetens kännedom.

Vi börjar därför från början i den bisarra affär vi kommit att följa och vara en påverkande faktor i. Under våren 2017 observerade vi att Jerry Engström, en s.k. entreprenör vi fått anledning att syna och kommer återkomma till i ett annat inlägg, bildat en ideell förening vid namn ”ARKNAT”. Denna förenings syfte var att arrangera en arkitekturfestival. Kommunen beskriver saken på detta sätt på sin hemsida i januari 2017:

Föreningen ARKNAT planerar att sommaren 2017 genomföra en arkitekturfestival med syfte att skapa och uppföra designade vindskydd och övernattningsstugor längs Höga Kusten-leden för alla att ta del av, nyttja och uppleva. Arkitektstudenter bjuds in för att arbeta med design och praktisk träbyggnation.”

Under en vecka skall dryga dussinet arkitektstudenter sammanstråla i Jerry Engströms friluftsby i Docksta. Där ska de designa – vi föredrar det mer korrekta ordet ”rita” – vindskydd och sedan uppföra dessa på respektive utvalda platser. Dessa platser är badplatsen i Köpmanholmen, en ny stig upp till Jerry Engströms toppstuga på Skuleberget samt längs Höga Kustenleden vid Kulberget.

ARKNAT bildas av Jerry Engström och en anställd på SWECO, Martin Björklund. SWECO är ett av Sveriges största konsultbolag inom arkitektur, byggprojektering, konstruktion, m.m. och blir också en sponsor till festivalen. Andra sponsorer är Örnsköldsviks kommun, SCA (virke), Höga Kusten Destinationsutveckling och Bosch (verktyg). Vi återkommer till hur mycket pengar kommunen lagt på detta projekt via sin förvaltning, respektive det av kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå och Härnösand gemensamt ägda Höga Kusten Destinationsutveckling.

Jerry Engström och Martin Björklund har inte sammanstrålat under professionella former och insett att en arkitekturfestival där studenter ritar och bygger vindskydd, är ett behjärtansvärt projekt att engagera sig i. Snarare är det troligt att de känner varandra privat: båda bor i Örnsköldsvik (SWECO ligger i Umeå) och respektives partner är båda bördiga från Skåne och arbetar eller har arbetat med livsmedel i form av bröd. För varken Jerry eller Martin är det heller fråga om något ideellt arbete: det är business för Jerry och Martin arbetar som anställd i SWECO.

Hur kan det vara business för Jerry Engström? Jo, sök bidrag för projektet och ge därmed föreningen kapital som sedan kan betala fakturor från High Coast Resort AB (Jerrys bolag). Fakturor för uthyrning av Friluftsbyn eller timfakturering för ”projektledning”.

Granskning Örnsköldsvik tog del av planerna och vi ställde oss omgående en rad frågor:

Hur mycket pengar kommer att strömma från skattebetalarna och in i Jerry Engströms bolag?

Hur kan man rita och bygga under en veckas tid, när byggnaderna skall uppföras på känsliga platser i Höga Kustens natur och garanterat kräver bygglov?

Hur ska arkitektstudenter kunna prestera något vettigt alls överhuvudtaget, än mindre fysiskt bygga något?

Den sista frågan tarvar en förklaring: det finns en viss erfarenhet av arkitekter hos Granskning Örnsköldsvik. Man kan enkelt säga att den yrkeskåren har förskjutits mot att bli en rätt opraktisk och akademiserad historia, där det mesta kretsar kring utseende och användandet av programvaran AutoCAD, på bekostnad av saker som praktiska lösningar, funktionalitet, hållbarhet, m.m. Vi kommer se i detta inlägg att det finns fog för detta påstående.

Vi ställde oss också en fråga av mer allmän karaktär i sammanhanget: en arkitekturfestival där studenter skall komma från hela Skandinavien för att rita vindskydd…är det verkligen rimligt? Varför inte utlysa en tävling som avgörs på distans? Digitala ritningar skickas enkelt. Vinnaren kunde bjudas på ett besök i Höga Kusten och vindskydden kunde byggas av lokala yrkesmän på en lokal marknad. Men då hade det förstås inte blivit något klirr i kassan för Jerry Engström.

Ovan är bakgrunden till vårt intresse. Vi följde därför sakernas utveckling och tog bl.a. reda på vad kommunen, via projektet ”Världsklass Örnsköldsvik”, sponsrat ARKNAT med. Samma sak gjorde vi för Höga Kusten Destinationsutveckling. Därefter väntade vi på själva byggresultatet. Och resultat blev det.

ARKNAT avslutades söndagen den 18/6 och Granskning Örnsköldsvik åkte till badplatsen i Köpmanholmen för att bevittna ett av de tre vindskydden. Vår reaktion kan inte annat än beskrivas som att vi fick oss ett gott skratt. Och våra påståenden om arkitektskrået ovan fick ytterligare stöd. Ty det som skall föreställa vindskydd är en vansinnig skapelse som varken erbjuder skydd eller tillför platsen estetiska värden. Den är dessutom illa konstruerad och illa byggd, med resultat att den är ranglig och direkt farlig att beträda. Invändig takhöjd bedömde vi till dryga metern. Taket utgörs av formplywood. Bärande (nåja) konstruktion består av helt obehandlat regelvirke 45×95 och andra dimensioner. För att ge plats åt denna skapelse har man rivit det gamla vindskyddet inklusive grillplatsen, vilka med lätthet rymde en familj. Det nya vindskyddet rymmer två barn. I bästa fall och inte utan risk. Vi anser utan omsvep att konstruktionen bör rivas omedelbart. Den är ett skämt och dessutom ful som stryk.

Den 21/6 författar kommunen en remiss i ett bygglovsärende för vindskyddet i Köpmanholmen och skickar ut i ett s.k. ”grannehörande”. D.v.s. man frågar grannar till fastigheten där det skall byggas om de har något att erinra mot bygget. Granskning Örnsköldsvik har turen att komma över remissen. Det blir tydligt att något bygglov ännu inte finns och att det uppförda s.k. vindskyddet helt enkelt är ett svartbygge. Av remissen framgår också att det är kommunen själv som söker bygglovet, ty byggherre/sökande anges vara Bo Edman som är anställd på kommunen med titeln ”friluftsstrateg”. Remissen är en naturlig start på kommunikation med kommunen; vi skickar ett mail till bygglovshandläggaren med kopia till friluftsstrateg Bo Edman. (Vi outar inte handläggarens namn. Denne har haft otur att få detta skitärende i knäet och lyder order från högre ort.).

Vårt mail skickar vi den 2/7 och det lyder:

Hej

Kommunen har via dig skickat ut remiss på ett bygglovsärende som beskrivs som “Meddelande till sakägare, riva och ersätta vindskydd, Nätra Prästbord 1:1”. Diarienr är Sbn/2017:859.

Jag har tagit del av detta (men är ej sakägare) och har några frågor:

1. Kartan som bifogats gör det svårt att placera plats för byggnation. Ja, närmast omöjligt om man inte redan innan kände till att där skulle bygget bli av. Varför skicka ut en sådan undermålig karta?

2. Remissen skickas till sakägare antar jag och sakägare är grannar till fastigheten? D.v.s. detta rör sig om ett “granneråd”?

3. Under antagande att svaret på fråga 2 är “ja”, så: det gamla vindskyddet är redan rivet och det nya är uppfört vid tiden för ditt brevutskick. Det nya vindskyddet är alltså byggt utan bygglov. Det brukar kallas för “svartbygge”. Inget ovanligt kanske, men blir rätt intressant eftersom det är kommunen själv som söker bygglovet. Har du någon kommentar på det?

4. Vem äger fastigheten som bygget uppförts på?

5. Vem har i juridisk mening egentligen byggt? Jag vet hur bygget tillkommit i praktiken, så det behöver jag inga upplysningar om.

6. Har ni inspekterat bygget på plats? Om inte, så rekommenderar jag er att göra det.

7. Om detta bygglov skulle ha sökts av en privatperson, vad skulle kommunen ha fakturerat för avgift för ärendets handläggning?”

Vi får svar:

Hej xxxxx!

Jag har fått flera oroande samtal kring detta vindskydd i och med grannehörandet.

Min kollega var samma dag ut på plats och konstaterat att det så klart står där trots saknad av bygglov samt att det är undermåligt konstruerat.

Jag har själv vart sjuk slutet av veckan, så jag har inte hunnit tala med honom men vi kommer se till att det åtgärdas på ett eller annat vis.

Kommunen står mest på ansökan bara för enkelhetens skull pappersmässigt, men är inte de som är ansvariga för bygget.

Jag tackar för dina synpunkter. Du kommer att bli meddelad beslutet i tillsynsärendet.”

…och vi svarar:

Stopp här nu. Du får gärna svara på frågorna. De är busenkla och tar inte lång stund.”

Efter några mindre intressanta mailväxlingar får vi detta svar (handläggarens svar i fetad text):

1. Kartan som bifogats gör det svårt att placera plats för byggnation. Ja, närmast omöjligt om man inte redan innan kände till att där skulle bygget bli av. Varför skicka ut en sådan undermålig karta?

Den är skalenlig med skalstock så jag vet inte exakt vad du menar. Är det att fastigheten i sig är så stor att ni hade önskat kompletterande översiktkarta?

2. Remissen skickas till sakägare antar jag och sakägare är grannar till fastigheten? D.v.s. detta rör sig om ett “granneråd”?

Grannehörande enligt 9 kap. 25§ Plan och bygglagen. ”Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, inte är reglerad i områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1”

3. Under antagande att svaret på fråga 2 är “ja”, så: det gamla vindskyddet är redan rivet och det nya är uppfört vid tiden för ditt brevutskick. Det nya vindskyddet är alltså byggt utan bygglov. Det brukar kallas för “svartbygge”. Inget ovanligt kanske, men blir rätt intressant eftersom det är kommunen själv som söker bygglovet. Har du någon kommentar på det?

Örnsköldsviks kommun står som sökande för enkelhetens skull då kommunen skulle betala bygglovsavgiften. Det är ett projekt med flera samarbetspartner där just bygglovsavgiften var kommunens sätt att bidra till det hela. Själva projektet drivs/utförs inte av kommunen.

4. Vem äger fastigheten som bygget uppförts på?

Svenska kyrkan.

5. Vem har i juridisk mening egentligen byggt? Jag vet hur bygget tillkommit i praktiken, så det behöver jag inga upplysningar om.

Vi har inte landat i detta rent juridiskt, så jag kan inte uttala mig om detta ännu. Det kommer att hanteras i tillsynsärendet.

6. Har ni inspekterat bygget på plats? Om inte, så rekommenderar jag er att göra det.

Ja, och gett instruktioner om att det ska spärras av omgående.

7. Om detta bygglov skulle ha sökts av en privatperson, vad skulle kommunen ha fakturerat för avgift för ärendets handläggning?

Avgiften är densamma för alla och debiteras efter placering, storlek samt antalet hörda grannar enligt gällande taxa. Strandskyddet 4480kr och bygglovet 7840kr.

Under hela denna korrespondens skickar vi kopior till Bo Edman, friluftsstrategen som står som byggherre. Vi får aldrig ett svar från honom. I handläggarens sista mail så skickas [av handläggaren] kopia dels till Bo Edman och dels till Camilla Gimbergsson. Den senare är plan- och byggchef på kommunen. Vindskyddsfrågan har alltså letat sig upp på högre nivåer. Dessutom redan innan vi författar vårt senaste, lite mer rättframt ilskna, mail. D.v.s. kommunen vet själva med sig att de agerat fel, redan innan anklagelserna är levererade av utomstående part. Vi svarar:

Med anledning av ditt svar på fråga 3:

Det där “för enkelhetens skull” är väl egentligen en omskrivning av “kommunen har agerat bulvan för”. Jag tror att kommunallagen har synpunkter på det. Vill man vara paragrafrigid så är det också kommunen som är byggherre. Det framgår tydligt av remissen.

Så är nu inte fallet rent praktiskt som vi vet. Det är den ideella föreningen ARKNAT som byggt och det är denna som kommunen då skulle stödja ekonomiskt genom att befria densamma från bygglovsavgiften. Något som jag också tror kommunallagen har synpunkter på. Vidare stannar inte kommunens ekonomiska stöd till ARKNAT vid ett märkligt övertagande av byggherreskepnaden och därmed följande eliminerade av en kommunal avgift för en enskild, ty “Världsklass Örnsköldsvik” stödjer ARKNAT med hitills 190000 kr i bidrag. Därutöver har Höga Kusten Destinationsutveckling tecknat ett sponsoravtal med ARKNAT på totalt 300000 kr över tre år.

Inte heller kan det vara okänt för er att ARKNAT:s s.k. arkitektfestival redan hade gått av stapeln vid tiden för remissutskicket och att tre vindskydd skulle designas och uppföras under en veckas tid, varav ett i Öviks kommun. En eller flera personer på kommunen måste helt enkelt haft vetskap om att vindskyddet byggdes utan bygglov och att bygglovet skulle ges retroaktivt.

Återkom gärna när ni utrett klart och vet svaret på: vem söker bygglov, vem har redan byggt och vem äger vindskyddet? Det vore också bra om kommunen svarade på detta: anser ni att ni har eller inte har brutit mot lagen?

Rimligen är det inte xxxx xxxx [handläggaren, vår anmärkning] som skall svara på detta. Kommunens agerande framstår bara som än märkligare om man överlåter på en enskild handläggare att svara på frågor i ett ärende som uppenbart hör hemma på chefsnivå. Eller hos den på kommunen som söker bygglov på det som nu redan är byggt.”

På detta mail har vi i skrivande stund ännu inte fått något svar. Och ja, kära läsare, du läste rätt. Kommunen har pumpat in 190000 kr under 2016 och 2017 i skojeriprojektet ARKNAT. Nu har man ett undermåligt vindskydd på halsen. Vidare har Höga Kusten Destinationsutveckling skrivit ett sponsoravtal med ARKNAT som ger föreningen 100000 kr per år under tre år. Man tar sig för pannan.

Detta sista mail skickades av oss den 9/7 och måste gett upphov till vad vi kan kalla obehagskänslor hos några högre tjänstemän på kommunen. Ty dagen efter, den 10/7, lägger kommunen upp denna notis på sin hemsida:

Vindskydd intill Köpmanholmens havsbad stängs av

Kommunen har beslutat att tillsvidare stänga av ett vindskydd vid havsbadet i Köpmanholmen som byggts i samband med arkitekturfestivalen ARKNAT. På grund av olika orsaker hann inte bygglov beviljas innan arbetet med att sätta upp byggnaden påbörjades. Beslut om strandskyddsdispensen hann dock fattas.

Ambitionen är att ARKNAT i samverkan med kommunen senare i sommar ska slutföra arbetet avseende funktion, säkerhet och tillgänglighet för byggnaden. Kommunens ambition är också att bygga upp det gamla vindskyddet igen som ett komplement.

ARKNAT är ett projekt som genomförs under 3-år som en arkitektonisk festival där unga innovatörer i form av arkitektstudenter från Skandinavien ska arbeta fram förslag på vindskydd där natur och design kombineras. Bakom projektet står SWECO, Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Friluftsbyn, Världsklass Örnsköldsvik och SCA. En av insatserna i årets projekt har varit att arkitektstudenterna har designat och byggt ett vindskydd intill havsbadet i Köpmanholmen, där kommunen har ansvaret för en rastplats längs Höga Kusten leden.”

Kommunen talar om att ”På grund av olika orsaker hann inte bygglov beviljas…”. Det är rent skitsnack. Kommunen har ju sökt bygglovet av sig själva. Naturligtvis var planen hela tiden att bygglovet skulle sökas retroaktivt. D.v.s. att det skulle svartbyggas först och sökas bygglov sedan. Hur kan vi uttala oss så tvärsäkert om det? Jo, för att skall man söka bygglov krävs en ritning och med tanke på hur vindskyddets design kommit till, så kunde ingen ritning presenteras i tid för handläggning av bygglovet (inklusive remissförfarande) – vindskyddet skulle ju ritas och byggas under loppet av en vecka under arkitektfestivalen ARKNAT. Vad kommunen inte räknade med var att det var arkitektstudenter som skulle rita och bygga. D.v.s. att resultatet blev därefter.

Vidare skriver kommunen ”Ambitionen är att ARKNAT i samverkan med kommunen senare i sommar ska slutföra arbetet avseende funktion, säkerhet och tillgänglighet för byggnaden”. Du, kära läsare, skall alltså pumpa in ännu mer pengar i detta skojeri.

Samma dag kommunen publicerar notisen, 10/7, så plockar SVT Nyheter Västernorrland upp nyheten och publicerar denna notis: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/vindskydd-stangs-av

Där kan du läsare se bilder på spektaklet. Texten är i princip ett referat av kommunens egen text.

Något TV-sänt reportage verkar inte ha gått ut på SVT. Vi påminner om att den socialdemokratiska ordföranden i kultur- och fritidsnämnden i Örnsköldsvik, Anna Sundberg, är gift med Tomas Sundberg som är journalist på SVT Västernorrland.

Nu är anden ur flaskan i och med att SVT skrivit en notis på nätet. Vad ska kommunen nu ta sig till för att begränsa skadan? Det man alltid gör: kräva in en tjänst från Örnsköldsviks Allehanda. Sålunda läggs denna artikel, komplett med TV-inslag, upp på ÖA:s hemsida den 11/7: http://www.allehanda.se/vasternorrland/ornskoldsvik/arkitektritat-vindskydd-i-kopmanholmen-stangs-av-bygglovet-var-inte-beviljat

Läs den artikeln! Se TV-inslaget! Och förstå hur bedrägligt saken framställs, nu när du läst denna bloggtext.

Vi avslutar med ett citat från Martin Björklund ur allehandaartikeln:

Jag ser redan fram emot att göra det bättre nästa år. Och vi ger ju bort vindskydden till allmänheten för att människor ska inspireras av naturen, säger Martin Björklund.”

Vet du vad Martin? Vi vill inte ha dina fula, opraktiska och ej hållbara vindskydd. Och du ger inte bort dem. Vi skattebetalare har petat in ungefär 300000 kr i ARKNAT och på det tillkommer det arbete kommunen lägger ned gratis.

Härmed torde valet av rubrik på detta inlägg vara visat äga sin riktighet, för detta är kommunalt vansinne.

Vi återkommer i detta ämne när vi får svar från kommunen på de frågor som fortfarande hänger i luften.

image_pdfSpara PDFimage_printSkriv ut

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 1 / 5. Vote count: 2

Bli först att betygsätta

Etiketter

1a maj (1) 2Secure (1) 5000 (1) A-lotterierna (3) A-lotteriet (1) ABF (1) Adda (1) Aditya Birla (1) Adriana Naghei Ostrowska (1) affisch (1) affärer (1) Affärsvärlden (1) afghaner (4) Aftonbladet (1) AIDS (1) AirLeap (1) akuten (1) Akut Jeing (1) Akzo Nobel (1) Alexander Pohl (1) alkohol (1) allas lika värde (1) AllaTiders (1) Alla Tiders Kompetenser (2) Allehanda (69) Allehanda oseriös journalistik (3) Allehanda sprider lögner (1) Allehanda SVT hjärntvättar befolkningen (1) Alliansen (8) allmänheten (1) Allmänna arvsfonden (1) Allvarliga biverkningar (1) Allégården (1) Alneviken (2) Amapola (4) amatörporr (1) Anders Källström (2) Anders Ygeman (2) Andministratörer (1) Andra Långgatan (1) Andreas Sjölander (1) anhöriga (1) anläggningsavgift (1) anmälda brott (3) anmärkning (2) Anna-Belle Strömberg (12) Anna-Britta Åkerlind (14) Anna-Karin Wyndhamn (1) Anna-Marie Lindgren (1) Anna Sundberg (1) Annie Lööf (1) Annika Westin (1) anonymitet (1) anslag (1) anslutningsavgift (1) ansvar (1) ansökan (1) antal döda corona (1) antal poliser i Örnsköldsvik (1) antigentest (1) Anundsjöskolan (1) arabiska (1) arbeta (2) arbetare (1) Arbetarkommunen (1) arbetarpartiet (1) Arbetsförmedlingen (5) arbetskraft (1) arbetskraftsinvandring (1) arbetskraftskostnad (1) Arbetslöshet (3) Arbetsmarknadsenheten (1) arbetsmiljöverket (1) arenan (1) Arise (5) Arken (2) Arne Gavelin (47) Arnäsvall (3) artskyddsbrott (1) arv (1) arvode (5) arvoden (4) asfalt (2) aspirera (1) Astra Zeneca (1) asylsökare (1) attraktiv plats (1) avfallstaxa (1) avfolkning (1) Avgift (2) avgifter (3) avgår (1) avhopp (2) avsiktsförklaring (1) avstängd (1) Axfood (1) Backhoppning (1) badplats (1) BAE (1) BAE Systems (1) banarbeten (1) barkdeponi (1) barn (2) Barnmisshandel (1) Barnmorskor (1) barnpornografi (1) barnpornografibrott (1) barnvåldtäkt (1) Batljan (1) batterifabrik (1) Bedrägeri (4) Befolkning (1) befolkningsframskrivning (1) Befolkningsmängd (1) befolkningstillväxt (1) Befolkningsutbyte (1) befolkningsutveckling (2) befolkningsökning (1) befolkning Örnsköldsvik (1) behandling (1) behandlingshem (1) behöriga (1) belysning (1) bemanning (3) bemanningsföretag (1) bensin (1) bensinpris (1) Beowulf Mining (1) beredskapsflygplats (1) Berendsen (1) Bergsstaten (1) berusad (2) besiktning (1) beslag (1) besparingar (4) besparingar på äldre (1) besöksnäring (3) bevattningsförbud (1) bibliotek (2) bidrag (5) bil (3) bilar (1) bilbrand (1) bildningsförvaltningen (3) bildningsnämnden (14) bilningsfövaltningen (1) biodrivmedel (1) bioekonomi (3) bioekonomiriksdag (2) Biomassa (1) Bionorr (1) bioraffinaderi (2) biskop (1) bitumen (1) biverkning (1) biverkningar corona (1) bjästa (4) Bjästa servicehus (1) Björna (9) Björnagården (1) björnaskolan (1) Björn Rosengren (2) blocketbedrägerier (1) blodförgiftning (1) Blodrotberget (1) blogg (1) blottare (1) Blåklockan (1) BN Måleri och golv (1) Boden (1) boende (1) Bohm (1) bokslut (1) bolagsverket (1) Bollnäs (1) Bonnier (2) bostad (1) bostadsbyggande (1) bostadsort (1) bostadstillägg (1) bostäder (2) bot (1) Botniabanan (1) Botniska korridoren (1) Bottenviken (1) brand (3) Brattmyrliden (1) bredband (7) Bredbyn (1) brf (1) brist (1) bro (2) brobygge (1) broskolan (4) brott (3) brottslighet (2) Brottsligheten i Sverige (1) brottsstatistik (1) brottsutveckling (4) brukningsavgift (1) bryter mot lagen (1) bränder (1) Brå (5) bråk (1) budget (10) budskap (1) Busskiosken (1) butiksdöd (1) Bygdsam (1) byggande (1) Byggenheten (1) Bygglov (6) byggmaterial (1) byggnads (2) byggprojekt (1) byråkrater (2) byråkrati (1) båtklubb (1) bön (1) Camilla Larsson (1) camping (1) Carl Bildt (2) Carolina Sondell (10) censur (3) Centerpartiet (14) centralort (1) Centrum För Rättvisa (4) CESAM (3) chef (1) chefer (1) chefskap (1) chefslöner (2) Christer Jarlås (1) Christer Sonidsson (1) cigaretter (1) Cinis Fertilizer (4) Cinis Fertilizer AB (1) CO2 (1) content manager (1) corona (22) coronapass (1) coronastöd (2) coronavirus (1) coronaviruset (17) covid (3) COVID-19 (3) covid19 (15) coworking (1) CV90 (1) cykel (2) cykelbana (1) cykling (1) D-vitamin (1) dagbarnvårdare (2) Dagens Samhälle (1) dagmamma (1) dagmammor (2) Daniel Kindberg (2) dari (1) Dario Fo (1) deltid (1) deltidsbrandman (1) Demografi (9) demokrati (5) demokratins idéer (1) demokratipris (1) demokratisamordnare (3) demokratiutredningen (1) demokratur (1) demonstration (1) Den globala skolan (2) deponi (1) dialog (1) dick danielsson (3) diesel (1) dieselpris (1) digitalt (1) Digitaltolk (1) dikter (1) dimensionering (3) Din Tur (2) dioxin (2) Disney (1) distansarbete (2) distansiering (1) distansundervisning (1) Diyar Cicek (1) Diös Fastigheter (1) DN-debatt (1) DNA (2) dokumentär (1) dom (3) dom malinfallet (1) domsjö (4) Domsjö Fabriker (7) doping örnsköldsvik (1) dricksvatten (1) driftbidrag (1) drivmedel (1) droger (1) drottning Kristina (1) drunkning (1) däck (2) Dåliga restauranger i Örnsköldsvik (4) dålig ekonomi (1) döda (1) dödspatrullen (1) dödstal (2) e-metanol (4) E4 (2) Ebba Åkerlind (1) Ecce homo (1) EcoEnergy Africa (1) Ecogain (1) Efs (1) efterlysning (1) ekonomi (8) ekonomidirektör (1) ekonomisk prognos (1) ekonomiskt resultat (1) Ekot (1) el (4) elbussar (1) elektrolys (1) elevpeng (1) elhandel (1) Elina Backlund Arab (2) Elis (1) elpris (3) elsparkcykel (1) Elverket (1) Elvy Söderström (15) Emil Källström (12) Emil Nordfjell (3) energi (2) engångssatsningar (2) ensamkommande (3) entreprenad (1) EPA (1) epidemi (1) Epoch Times (1) Erdogan (1) Erika Howcroft (3) Ernst&Young (3) ersättningar (1) etableringsfas (1) Etanol (3) etanoljesus (1) etnicitet (1) etnisk profilering (1) ett starkare samhälle (1) etylklorid (1) EU (2) EU migranter (2) EU valet (1) Eva Sonidsson (6) evenemangsarenan (1) Evolve (1) experter (1) exploateringskalkyl (1) Exportkreditnämnden (1) Expressen (1) Extratjänster (1) EY (3) Fabriksområdet Köpmanholmen (1) facebook (2) facebookinlägg (1) fake news (1) familjepeppen (1) Fanbyviken (2) fartyg (2) fartygsolja (1) Fastator (2) fastigheter (1) fastighetsstrateg (1) feghet (1) feminism (1) feriearbete (1) fhm corona (1) Fiber (6) fiberbank (4) fiberbankar (1) fiberbanken (1) fiberbanker (1) fiberutbyggnad (1) Finnråberget (1) fisk (1) fiskepolitik (1) fiskodling (1) fjällräven (1) Fjällräven arena (2) fjällskog (1) Fjälludden (1) Fjärde AP-fonden (2) fjärrvärmeverk (1) Flaggskepp Bioraffinaderi (1) FlagshipONE (7) fler (1) flisband (1) flockimmunitet (2) Florida (1) flumvänstern (1) flyg (1) flyget (1) flygplats (3) flygplatsrestaurangen (1) flyktingar (1) flyktingmottagning (1) FN (1) FN definition rasism (1) folkbildning (1) folkbildningsrådet (2) folket (2) Folkets Hus (1) Folkets Radio (1) folkförakt (1) Folkhälsomyndigheten (2) folkomröstning (2) folkstyre (1) folkvalda (1) fortbildning (3) Fortum (1) fossila bränslen (1) foto (1) Framnäsudden (2) Frat Kandemir (1) Fredrick Federlay (1) Fredrick Federley (1) Fredrik Federlay (1) frihet (1) friidrott (1) Friluftskicken (1) friluftsstrateg (1) friskola (2) Fritids (1) fritidsgård (1) frukostpåse (1) frälsningsarmén (1) fullmäktige (17) fusk (1) fyrverkerier (1) färdtjänst (1) födda (1) födelseunderskott (1) födelseöverskott (1) födslar (2) följare (1) föreläggande (2) föreläsning (6) föreningslivet (5) företagarkväll (1) Företagarkvällen (1) Företagarna Örnsköldsvik (1) Företagsklimat (2) företagsklimat Örnsköldsvik (1) Företagskväll (1) företagsranking (1) företagsstöd (1) förfest (1) förhandsbesked (1) förintelsen (1) förlust (3) förmånscykel (1) förorenad mark (1) föroreningar (3) förskola (2) Förskolan Sjölyckan (1) förskolor (1) första maj (5) försäkring (1) försörjningsbidrag (2) försörjningsstöd (1) förtroendeuppdrag (1) förtroendevalda (10) förvaltare (4) förvaltarenhet (1) Förvaltarskap (2) förvaltningsrätten (1) föräldrar (1) gammal visdom (1) gatubelysning (1) Geely (1) Genesön (1) Georg Andrén (1) Gerdal (1) Gideå (1) gifter (1) Glenn Nordlund (16) Gnistan (1) God Jul (2) god man (1) golgatavandring (1) Gott Nytt År! (1) grafitanoder (1) Graninge (1) grannehörande (1) grannsamverkan (4) granska (1) granskning (2) Granskning Örnsköldsvik (3) Granskning Örnsköldsvik har fullt upp (1) gratis (1) Greenpeace (1) Gregor Flakierski (1) Grindnäset (1) Grova brott (3) grovt skattebrott (1) grundskolan (1) Grundskolan Örnsköldsvik (1) grön (1) Gröna lån (1) grön bubbla (2) grönskötsel (1) guld (1) Gullvik (1) gullänget (1) Gunnar bodén (1) Gunnar Strömmer (1) gymnasielagen (1) gymnasiet (6) Gängbråk (1) gängkriminalitet (1) gängvåld (1) gästinlägg (1) Gålnäs (1) Gålsjövägen (1) gång- och cykelväg (1) gårdsförsäljning (1) Göran Sydhage (1) Göran Wåhlstedt (3) Gösta Nordberg (1) hackade (1) halkbekämpning (4) halskedja (1) hamn (4) hamnkajen (1) hamstring (1) Hanna Sydhage (1) Hans-Erik Flodin (1) Hans Jensevik (1) Hasse Tavér (6) hat och hot (3) hazarer (1) hbtq (5) Hela Ö-vik (1) Helsingborg (1) heltidsarvode (1) Hemab (1) hemifrån (2) Hemköp (3) Hemling (6) hemlös (1) hemsida (1) Hemtjänst (5) Hemtjänsten (11) hemundervisning (1) hen (1) Henrik Jönsson (2) Herrgårdsparken (8) Herrgårdstippen (3) High Coast Creative (1) High Coast hub (1) HIV (1) Hjulsta (1) Hjällbo (1) hjälpa på plats (1) Holmen (3) Holmen Skog (1) hot (1) hovrätten (4) humanistiska nämnden (4) hummanistiska nämnden (1) Husby (1) Huskurage (2) husum (12) HVB (1) hydraulolja (1) hygien (1) hyresavtal (1) hyreshöjning (1) Hyresvärdar (1) Hägglunds (3) Hänt extra (1) Härnösand (5) Härnösands stift (1) håll avståndet (1) Höga kusten (3) Höga Kusten Destinationsutveckling (1) Höga Kusten Innovation (1) Höga Kusten teoretiska gymnasium (1) Höga Kusten Trail (1) Högland (1) Höglidenskolan (2) Högre taxa (1) Högskolan i Dalarna (1) Högsta domstolen (2) Hörneborg (1) Hörneborgs hamn (2) Hörnett (1) Ibn Rushd (1) identitetspolitik (1) idrottsman (3) idéer (1) Ikea-morden (1) Ilija (1) Ilija Barljan (1) Ilija Batljan (10) inbrott (2) Indien (1) individ (1) industritekniskt program (1) inflation (3) inflyttade (1) inflyttning (5) information (2) information till medlemmarna (1) infrastrukturminister (1) Ingeborg Wiksten (1) inhyrd personal (1) inkludering (1) Inkompetenta politiker i Örnsköldsvik (1) inkomstgaranti (2) inköp (1) inlandet (1) innovation (1) innovationsbolag (1) Innovation Örnsköldsvik AB (1) inrikes flyttmimg (1) inspektion (1) insyn (2) insändare (4) integration (3) integrationspolitik (1) interpellation (10) introduktionsprogram (2) intäkter (3) invandrare (1) invandring (23) invandring socialbidrag (1) invandringspolitik (1) investering (2) IOGT-NTO (6) ip only (1) islam (1) Islamiskt kulturcenter i Örnsköldsvik (1) islamister (1) Israel (1) it-säkerhet (1) Ivar Arpi (1) ivo (3) jakt (1) Jakt&Jägare (1) Jan Blomgren (1) jan Olov Häggström (5) januariöverenskommelsen (1) Jasenko Omanovic (1) Jerry Engström (1) Jesus (1) Jimmy Vållström (1) Jim Sundelin (1) JK (1) JO (1) jobb (1) jobba hemifrån (1) jobbannonser (1) John Campell (1) Johnny Skalin (1) Jonas Gardell (1) Jordbruksaktuellt (1) Journalist (3) journalistik (2) jubileum (1) julafton (1) Junsele (1) Justitiekanslern (2) Justitieombudsmannen (2) jämlikhet (1) jämställdhet (1) jämställdshet (1) jäv (2) Kammarkollegiet (3) kandidater (2) kapitalism (1) Karlskrona (1) karriär (1) Katarina Östholm (2) KB65 (1) KD (3) Kina (1) klimat (5) klimatet (2) Klimatförändringar (1) klimatinvesteringsstöd (2) Klimatklivet (4) Klimatkommunerna (1) klimatpåverkan (1) klimatstrategi (1) Klivatklivet (1) knapptryckarna (1) kniv (2) knivbråk (1) knivhuggen (1) kobolt (1) koldioxid (1) koldioxidbudget (1) Kollektivtrafik (1) kollektivtrafikmyndigheten (2) Kombispel (2) kombiterminal (1) komfortkyla (1) Kommunal (1) kommunala bolag (1) kommunalförbund (1) Kommunallagen (5) kommunalråd (6) kommunalval (1) kommunanställd (1) kommunanställda (1) kommundirektör (8) kommundirektören (2) kommunekonomi (1) kommunen (2) Kommunen hyr sin egen mark (1) Kommunens ekonomi (1) kommuner (1) kommunfullmäktige (29) kommunhuset (2) kommunikationsavdelningen (1) Kommuninvest (2) kommunledningsförvaltningen (1) Kommunpolitik (1) kommunreform (1) Kommunskolan (3) kommunstyrelse (1) kommunstyrelsen (5) kommunval (1) kondomer (1) konst (1) konstgödsel (3) konstnärskollektiv (1) konstsecondhand (1) konto (1) koppar (1) koranbränning (1) Kornsjö strand (1) korpar (1) korruption (4) korttidsstöd (3) kostnad (1) Kostnader i skolan (1) Kramfors (5) Krange Vind AB (1) krasch (1) kreativa näringar (1) Kreativitet (1) krig (2) kriminalitet (2) kriminaljournalistik (1) krimjournalistik (1) krispaket (1) Kristdemokraterna (5) Kristina Nilsson (2) Kristina Säfsten (3) Kristina Säfström (1) Kristoffer Park (27) kritik (3) Kroatien (1) Kronan (2) kronofogden (1) Krubb&Klokhet (1) kryssning (1) kryssningsfartyg (1) kränkande (1) kränkningar (1) Kubbe (1) kultur (1) kultur- och fritidsförvaltningen (1) kulturhus (7) kulturhuset (2) kulturhus i Örnsköldsvik (1) Kulturhus Örnsköldsvik (1) Kultur och fritid (1) kultur och fritidsnämnden (5) Kultur och fritidsnämnden Örnsköldsvik (1) kurs (1) Kusthöjden (9) Kvarken (1) Kvicksilver (4) kvinnligt (1) kvinnor (1) Kvällsposten (1) kyla (1) Kyrkovalet (1) källförteckning (1) källhänvisning (1) källor (1) kärnkraft (1) (1) köpmanholmen (17) kör i fyllan (1) labb (1) lagförslag (1) landsbygd (8) landsbygdspolitik (1) Landsjövägen (1) Landstinget (1) Lars Eidenvall (1) Lars Näslund (1) LEADER (2) Leakpeek (1) ledarskap (1) lediga jobb (2) ledningsnät (1) lekplatser (2) Lena Asplund (2) Lena Lindström (1) Lena Näslund (1) Lena Wahlgren (1) lesbisk makt (1) levnadsår (1) lexbase (1) liberala ledare (1) liberalerna (3) lift (1) likes (1) likställighetsprincip (1) limerick (3) linbana (1) Lions club (1) Liquid Wind (13) Lisa Nåbo (1) Lisa Någo (1) lista (1) litium (2) Live Nation (1) livesändning (1) livsmedel (2) livsvillkor (1) LO (1) logistik (1) logistikpark (1) Lokal Framtid (2) Lomsjön (1) London 12 (1) Lotta Gröning (1) Lotto (1) LOU (2) LSS (2) Lucia (1) luftfuktighet (1) Lundbergs konditori (1) lurar (1) läckage (3) läkare (1) läkarintyg (1) Läkemedelsverket (2) Länsrådet (1) Länssjukhuset (1) länsstyrelsen (13) lärare (3) Lärarförbundet (1) lästips (1) Lättelement (1) lån (4) Långviksmon (2) lön (2) löner (4) Lönsstyrelsen (1) lösenord (1) Lövsjö gård (1) Lövsjön (1) Magdalena Andersson (1) magnetröntgen (1) Magnus Haglund (19) makthavare.se (1) Malin (1) malinfallet (1) Malin Larsson (1) Malmö (1) Malte Nyberg (1) manifestation (2) manligt (1) Mao Zedong (1) Marcus Näslund (1) Marijn Poels (1) markarbete (1) markarbeten (1) marklov (1) Markus Näslund (2) Martin & Servera (1) massmedia (1) mat (2) matbutiker (2) Matias Varelas (1) Mattias Öberg (1) Maud Olofsson (7) medborgardialog (1) Medborgarförslag (6) medellön (1) media (1) medier (1) Medierna (1) Mediestödsnämnden (1) medlemmar (1) medlemsantal (1) medlemsavgift (1) medlemstal (3) Mellansel (2) mello (3) melodifestivalen (6) mensskydd (1) menstruation (1) mentor (1) metanol (3) Metsä (7) Metsä Board (1) micromobility (1) Micronät (1) Midsommar (4) Midsommar Örnsköldsvik (1) migrant (1) Migrationsverket (4) Mikael Breilin (3) mikael malmén (5) Mikael Ribbenvik (1) miljöbrott Örnsköldsvik (1) Miljögifter (8) Miljömålsdagarna (1) Miljöpartiet (3) Miljöskandal (3) minoritetens tyranni (1) mirakel (1) missahndel (1) misshandel (6) misstänkt terrordåd (1) mittmedia (10) MIVA (7) mobilitetshus (8) Moderaterna (12) Moderna (1) MODO (5) Modo Hockey (3) Mohammed (1) moms (1) mopedbil (1) moral (1) Mor Anna (1) mord (4) mordbrand (3) Mordet på Malin (1) mordförsök (1) Mordförsök i Gullänget (1) Mordförsök i Örnsköldsvik (1) mord i Sverige (1) mord Västernorrland (1) Morgan Johansson (1) Moskolan (1) moské (1) motion (2) motorintresserade (1) mottagning (1) mountainbike (1) Movattnet (1) Moälven (1) MR-kamera (1) MUCF (2) MUF (2) Muharrem Demirok (1) munskydd (1) Musikmakarna (1) myndigheter (1) män (1) mässlingen (1) Måltids- och livsmedelspolicy (1) mångfald (1) mångkultur (1) möbler (1) mörkläggning (1) mötesplats (1) Naiva politiker (3) Namntalltunneln (1) narkotika (4) nationaldag (1) nationalsocialism (1) Naturnära jobb (2) naturreservat (1) Naturvårdsverket (4) NBV (1) ncb (1) neddragning (1) nedläggning (1) nedläggningar (1) Nedskärningar (1) nedstängning (1) Nekab (5) nepotism (5) nettokostnad (1) Newsvoice (1) Nextjet (1) nfc (1) nickel (1) Nicklas Nyberg (6) Nina Rung (2) NMR (1) Nobina (1) nolaskolan (9) Nordea (1) Nordsverige (4) normkritik (1) Norrdans (2) Norrlands etanolkraft (2) Norrländska Socialdemokraten (1) Norrtälje (1) norrtåg (2) Northvolt (1) Nouryon (1) nyanlända (2) Nya Örnsköldsviks köp och sälj (1) nyhetschef (1) Nykterhetens bildningsverksamhet (1) Nyköping (1) nyår (1) nyårskrönika (1) nämnd (1) nämndeman (1) nämnder (6) närarbetsplatser (1) Näringsliv (3) näringslivsavdelningen (2) näringslivsklimat (1) näringslivsranking (1) närvaro (1) Näske (1) Nätra (2) Nätra fjällskog (1) nättroll (1) nödflyg (2) obligatorisk (1) ocfentlig upphandling (1) Odd Johansson (1) OER (2) OffCoff (1) offentlig (1) offentliga investeringar (1) offentlighetsprincipen (1) offentlig konst (1) Offentlig upphandling (4) ofrihet (1) olaga tvång (1) Olagligt i Örnsköldsviks kommun (1) olja (2) oljeutsläpp (4) Olov Winblad von Walter (1) omsorg (2) omsorgsnämnden (3) omställning (1) omställningsstöd (1) omvärldsanalys (2) OPF-KL (1) oppositionsråd (1) Optio (2) ordet fritt (1) Ordet fritt Örnsköldsvik (1) ordförande (1) ordförandepost (1) ordinärt boende (1) ordningsföreskrifter (1) ordningsstadga (1) orientering (1) Orrvik (2) oseriös (1) OX2 (1) oönskade graviditeter (1) p-hus (3) P1 (1) pack (1) Pallas Metals AB (1) papperskorgar (1) Paradisbadet (12) Paradiset (2) parkering (2) parkeringshus (2) parkskolan (2) partibok (1) partier (1) partiernas finansiering (2) partikongress (1) partiledare (1) partiprogram (1) Partistöd (6) password (1) Patrick Moore (1) PBF (1) pcr-test (1) Peab (4) Pedofil (3) pellets (1) pension (1) Per Carstedt (3) permittering (1) Per Nylén (53) persiska (1) personal (1) Persson Invest (1) Per Wahlberg (1) Peter Rung (2) Peter Selemark (1) Petersvik (1) pfizer (2) Philip Botström (1) Pingstkyrkan (2) pishöjning (1) pizzeria (1) plagiat (1) Planeringschef (1) plastpåseskatt (1) Platsbanken (1) poesi (1) Point Properties (2) polarisering (1) Polestar (1) polis (6) Polisbrist (3) polisbrutalitet (1) polischef (1) polisen (24) polisen i Örnsköldsvik (2) polishus (8) polishuset i Örnsköldsvik (1) polisinsats (1) Politik (4) Politiker (3) politikerlöner (2) politisk organisation (1) populism (1) porträtt (1) Post- och telestyrelsen (1) PostNord (1) present (1) presskonferens (1) Pride (3) primärvård (1) prioriteringar (2) priser (1) prishöjning (1) processindustri (1) Processum (3) prodigal son (1) prognos (1) program (2) Proletären (1) propaganda (1) prostitution (1) pts (2) Putailai (1) Putin (1) Pyssel (1) påsk (1) Ragnhild Backman (1) Ragunda (1) rak rygg (1) Rally Sweden (1) Ranasjöhöjden (2) rapport (1) rasism (2) ratsit (1) rattfylleri (1) Readly (1) recension (1) Recondoil (1) redaktionsstöd (3) regeringen (4) region nord (1) regionråd (1) Region Västernorrland (22) regnbågsflaggan (2) Regnbågsgården (2) regnbågsvecka (2) regnbågsveckan (1) reklam (1) rekrytering (1) remiss (1) renar (1) rennäring (1) renovering (1) renskötsel (1) reportage (1) Resecentrum (2) reseersättning (1) restauranger (1) restaurangsnusk (2) resteiktioner (1) resultaträkning (1) resvanor (2) revision (1) revisorer (2) RFSL (2) riksdagen (1) riksdagsarvode (2) riksdagskrönika (1) riksdagsledamot (4) riksdagsval (1) riksdasledamot (1) Rikshem (2) Riksidrottsförbundet (1) RISE (1) RISE Processum (1) riskbedömning (1) Robert Gyllroth (1) Rodret (2) romer (1) rondellplan (3) Rosenbacken (1) rost (1) rsfl (2) rumpa (1) Rumänien (1) Rundvik (1) RUT-avdrag (1) RVN (10) ry cooder (1) Ryde (1) Ryssland (2) rädda barnen (1) räddningschef (1) räddningstjänsten (2) Rättegång (3) rättssäkerhet (1) rättssäker vindkraftsprövning (1) rättsövergrepp (4) rån (3) Rödvattnet (1) rökgaser (1) Rökning (1) sabotage (1) Salusand (1) samarbetsavtal (1) samfällighet (1) samhall (1) Samhällsbyggnadsbolaget (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen (1) samhällsbyggnadsnämnden (13) samråd (1) samverkansavtal (2) sand (1) Sandra Bygdén Shameh (1) sanering (3) Sanja Batljan (2) sanktioner (1) Sanmina får skattepengar (1) Sara Kulturhus (1) SARS-CoV-2 (2) satir (1) SBB (12) SCA (3) SCB (8) Scenkonstbolaget (2) SD (2) segling (1) segregation (3) Sekab (15) sekab per carstedt (1) Seltjärn (1) Sentio (1) sepsis (1) serievåldtäktsman (1) servicehus (1) sexism (1) sexualbrott (2) sexuella sjukdomar (1) Sexuellt ofredande (7) sexuellt utnyttjande av barn (1) SFI (3) SGI (1) SGU (1) Shanghai (1) shottaz (1) Sida (1) sidensjö (2) sifo (1) simbassäng (1) simhall (6) simhallen (2) sjukhus (1) sjukhuset (1) sjuksköterskelöner (3) sjuksköterskor (4) sjukvård (6) sjukvården (1) sjukvårdsförsäkring (1) Sjukvårdspartiet (3) Själevad (3) självmord (1) Sjölyckan (1) skadestånd (1) skandal (3) skarv (1) skatt (7) skattefridagen (1) skattehöjning (1) skattemedel (1) skattepengar (1) skattetryck (1) Skebo (2) Skelleftebostäder (1) Skellefteå (3) SKF (1) skjutningar (3) skog (1) skogsbrand (2) skogsbruk (1) Skogseko (1) Skogsstyrelsen (4) skola (3) Skolan (16) Skolan Örnsköldsvik (1) skolavslutning (1) skolbränder (1) skolbyggnader (1) Skolinspektionen (1) skolmat (4) skolmiljard (1) skolnedläggning (3) Skolpolitik (1) skolskjuts (1) skolstorlek (1) skolstruktur (1) skolstrukturutredning (2) skolutredning (1) skolval (1) Skolverket (1) Skorped (2) SKR (2) skuld (1) skulder (1) Skuldsättning (1) Skuleberget (2) Skumraskaffärer (1) skyddskläder (1) skyddsutrustning (1) Sky News (1) skyttis (2) Sliperiet (1) släktskap (1) slödder (1) Slöseri (2) Slöseri i Örnsköldsviks kommun (1) SM-veckan (1) Småbåtshamnen (1) snö (1) snöberg (1) Snödeponi (1) Snöröjning (2) sociala bidrag och ersättningar (1) sociala medier (1) socialbidrag (7) Socialbidragen ökar kraftigt i Örnsköldsvik (1) Socialdemokrater (5) Socialdemokraterna (58) Socialdemokraterna Västernorrland (1) Socialdemokratiska Arbetarpartiet (2) Socialdemokratisk korruption (1) Socialdemokratiskt partistöd (1) Social dumpning (1) Socialism (2) Socialister (1) Socialtjänsten (2) Solen har fläckar (1) Sollefteå (4) Sollefteå & Örnsköldsvik Framtidens akutsjukhus (1) Sollefteå sjukhus (1) somaliska (1) sommarskola (1) Soran Ismail (2) sossar (3) Sosseslumpen (1) sotdöden (1) SOU 2021:53 (1) Spanien (1) spelmarknadsutredningen (1) SPF (1) splittring (1) spotpris (1) spruta (1) SR (1) ssu (25) SSU Örnsköldsvik (1) stad (1) Stadshuset (1) Stadskärnan (1) stadsplanering (3) stalinskrapan (1) starkare samhälle (2) Statens Konstråd (1) Statisticon (1) statistik (12) statistik corona (1) statistik covid19 (1) statsbidrag (2) Stefan Dalin (2) Stefan Löfven (12) stiftstyrelsen (1) Stigshöjden (2) Stina Haglund (21) Stora torget (1) Storbritannien (1) Strandkajen (2) strandparken (2) Stranneberget (1) streber (1) strömming (2) studie (1) studieförbund (2) styrelsemöte (1) stöd (1) stöld (4) stölder (2) stölder i hemtjänsten (1) stöldliga (2) stöldligor (3) subvention (1) suicid (1) sulfidjord (1) sulfidmassor (1) Sund (1) Sundsvall (6) Sundsvalls kommun (3) Sundåsen (1) Susanne Sjöstedt (3) Svante Säwén (1) svartbygge (1) svavel (1) Svea Hovrätt (1) Svedjeholmens if (1) svenska flaggan (1) Svenska Kyrkan (1) Svenska Rallyt (1) Svenska Spel (1) Svenskt Friluftsliv (1) Svenskt Näringsliv (2) sverigebilden (1) Sverigedemokraterna (5) Sveriges nationaldag (1) Sveriges Radio (2) svinn (1) SVT (6) SVT Allehanda mörkläggning och hjärntvätt (2) SVT Västernorrland (36) svågerpolitik (1) SWECO (8) sysselsatt (1) säkerhet (2) särbo (1) Särskilt boende (3) sågtimmer (1) sågverk (2) Så luras väljarna (1) sönderskurna (2) Sörliden (5) Sörlidenskolan (1) Söränget (3) Tanzania (5) tatarfalk (1) taxa (1) telefonbedrägeri (1) Telegram (1) terror (1) Testamente (1) testbäddar (1) Tidningen 7 (4) Tidningen Ångermanland (1) tidrapportering (1) tiggare (2) tiggeri (5) Tiggeriet (5) tiggeriförbud (1) tiggeri Örnsköldsvik (1) tigrinja (1) TikTok (1) tillbud (1) tilldelning (1) tillfällig (1) tillhygge (1) tillsammanskontraktet (1) tillsyn (4) Tillväxt (7) tillväxtchef (1) Tillväxtverket (4) tilläggsanslag (3) Timrå (4) tingsrätten (1) tipi (1) Tjänstemannaväldet (1) Tjänstemän (2) Tobak (2) Tolfhamn (1) tolktjänster (1) Tomas Eneroth (1) Tomas Englund (2) Tomas Izaias Englund (1) toppklass (1) topsning (1) torget (1) torka (1) Torsboda (1) Trafik och park (3) trafikplikt (1) Trafikverket (8) Transdev (1) Trehörningsjö (8) Trelleborg (1) triathlon (1) tryggare Sverige (2) trygghetsboende (2) tränare (1) TT (1) tunnel (4) turism (3) Turkiet (1) tvist (1) tvivel (1) tält (1) tåg (1) Ukraina (2) Ulf (1) Ulf häggqvist (1) Ulf Strinnholm (1) Ulvön (3) Umeå (3) underhåll (8) underhållsskuld (2) Underskott (5) undersköterskor (1) undersökning (1) undersökningstillstånd (1) ungdomar (1) ungdomsförbund (1) Uniper (2) Uppdrag granskning (1) upphandling (3) uppskjutna operationer (1) uppsägning (1) urbanisering (1) USA (1) utanför örnsköldsvik (1) utbildningar (1) utfall (1) Utflyttning (8) utgifter (1) utjämningsbidrag (1) utnyttjande av barn för sexuell posering (1) utredning (4) utskänkning (1) utsläpp (1) utvecklingsprogram (1) VA (2) vaccin (4) vaccination (5) vaccinationsbevis (2) vaccinpass (2) val (7) valambassadörer (1) Valborg (1) Valhalla (2) Valhallavägen (1) Valla (5) Vallhallavägen (1) vallista (1) valsedel (1) Vandalisering (1) vandalism (2) vapen (1) vapenbrott (1) vapenlicens (1) varning (1) Var tar pengarna vägen? (1) Varvaberget (1) Varvsberget (4) Vasaparken (1) vatten (1) vattenläcka (1) vattennät (1) vattenpipa (1) vattenskyddsområde (1) vattenverk (2) VD (1) Vetlanda (1) Vi bygger landet (1) Vilhelmina (1) Vilhelmina sameby (2) Vilhelm Moberg (1) Vindkraft (21) vindkraftpark (1) Vindskydd (1) Vinskydd (1) vinst (1) Vinster i välfärden (4) vinstjakten (1) vinterbete (2) Vintersport (1) virke (1) virkespriser (2) virologer (1) virus (2) vision (2) Visita (1) viskos (1) visselblåsare (3) visselblåsarfunktion (1) visselblåsarsystem (1) visstidsanställning (1) vistelseförbud (2) vuxenpyssel (1) väder (2) väg (1) väg 1069 (1) vägar (7) vägbelysning (1) vägmålning (1) vägsamfällighet (1) vägunderhåll (1) väktare (3) välfärd (1) välfärdsförvaltningen (4) väljare (2) välkomnande (1) vänsterflum (2) Vänsterpartiet (6) Värdegrund (2) Världen Idag (1) världsklass (2) Världsklass 2030 (1) Världsklass Örnsköldsvik (2) värme (1) västernorrland (2) vätgas (1) växtplats (1) våld (1) våld mot tjänsteman (1) våldsamt motstånd (1) Våldtäkt (7) våldtäktsförsök (1) Vård (1) Vårdanställdas S-förening (1) vårdbiträde (1) vårdcentraler (1) vården (2) vårdkö (1) vårt starka näringsliv (1) wien (1) Yolanda (1) YourWill (3) youtube (2) Youtubekanal (1) yrkesfiske (1) yrkespolitiker (1) yttrande (3) Zenitha Nordfjell (3) Åmål (1) Ånge (1) Ångemannen (1) Ås (1) Åsberget (4) Åsiktskontroll (1) ÖA (7) ÖA Allehanda mörkläggning (1) ÖASS (1) Örnboet (8) Örnnästet (4) Örnsköldsvik (13) Örnsköldsvik 8:9 (1) Örnsköldsvik kommun (1) Örnsköldsviks Airport (15) Örnsköldsviks Allehanda (3) Örnsköldsviks Allmänna Simsällskap (1) Örnsköldsviks flygplats (4) Örnsköldsviks gymnasium (3) Örnsköldsviks Hamn & Logistik (1) Örnsköldsviks hamn och logistik (1) Örnsköldsviks kommun fastighetsaffärer (2) Österrike (1) Östersundshem (1) Östersunds kommun (1) Övik Energi (19) Öviks energi (4) Öviks flygplats (1) Öviks hamn&logistik (2) Övikshem (10) ägardirektiv (1) äldreboende (6) äldreomsorg (6) äldreomsorgen (3) äldreomsorgslyftet (2) älg (1) älgjakt (2) älgön (1) ärenden (1) åkeri (2) åldringsbrott (1) ångermanland (3) ångermanlands tingsrätt (14) årsredovisning (5) åtal (1) åtalas (1) återvinningsstation (1) öppna skolan (1) örnsköldsviks kommun (22) överdödlighet (2) överfall (1) överförmyndare (5) överförmyndaren (24) övergrepp (1) överklagande (2) överklagar (1) översiktsplan (2) överskott (2) översvämningar (1) övervakningskameror (1) öviks hamn (1)