25 maj, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Arne Gavelin – en sammanställning

Idag måndag den 30 mars, skall moderaternas interpellation om rättssäkerhet för individer satta under förvaltarskap besvaras i fullmäktige. Det skriftliga svaret är lämnat tidigare, men det muntliga sköts upp p.g.a. att överförmyndarnämndens ordförande inte kunde närvara vid föregående fullmäktige.

Vår tanke var att veckan innan det muntliga svaret, skriva en rad inlägg om vad Arne Gavelin drabbats av. Ett inlägg per dag. Men ödet ville annorlunda. En epidemi kom ivägen.

Därför publicerar vi detta inlägg, som en enkel genomgång av vad som skett. En slags ”Arne Gavelin-affären – detta bör du veta”. Texten är anpassad så att människor utan kännedom om Örnsköldsviks kommun skall förstå vissa sammanhang.

Arne Gavelin är en drygt 80 år gammal man bosatt i Ångermanlands inland i Örnsköldsviks kommun. Han bor ensam i en mindre by. Gavelin har ett betydande skogsinnehav och saknar barn. Han lever ett mycket spartanskt liv i förhållande till sina tillgångar.

För länge sedan nu hade han ett förhållande med en spansk kvinna. Hon drabbades av sjukdom och gick tragiskt bort. Gavelin lovade henne att sörja ekonomiskt för hennes barn och såvitt vi vet har han hållit det löftet.

Hösten 2018 drabbas Gavelin av sjukdom. Han drar i sig rök när han optimistiskt försöker tända spisen med surved. Det ena leder till det andra och han läggs in på Örnsköldsviks sjukhus med lunginflammation. Strax före detta anmäler tre personer Gavelin till överförmyndarens kansli på Örnsköldsviks kommun. Anmälarna menar att Gavelin inte kan ta vara på sig själv och sin egendom. De föreslår att han skall sättas under förvaltarskap.

Anmälarna menar också att Gavelin utnyttjas av människor i hans omgivning. I själva verket uppfyller han det löfte han gav en människa på hennes dödsbädd. Att mottagarna av hjälpen kanske inte gör sitt bästa för att nå en punkt där de inte någon hjälp behöver, förtar inte faktum: Arne Gavelin agerar fullt klar och efter egen vilja.

En tjänsteman på överförmyndaren utreder Arne Gavelins situation. Den utredningen slutar med att överförmyndaren skickar en ansökan till Ångermanlands Tingsrätt om att Arne Gavelin skall sättas under interimistiskt förvaltarskap. Det är, kan man säga, ett expressbeslut av temporär karaktär, i väntan på att en riktig förhandling vid tingsrätten hålles.

Här begås det första myndighetsövergreppet. Utredningen är undermålig. Två saker är slående. Det saknas dels ett läkarintyg som enligt konstens alla regler slår fast att Gavelin lider av kognitiv svikt. Dels gör man ingen kontroll av anmälarna. Så enkla åtgärder som en kreditupplysning på anmälarna och några telefonsamtal till Gavelins grannar, hade undergrävt deras trovärdighet fullständigt.

Överförmyndarens anmälan till Ångermanlands tingsrätt hanteras av självaste tingsrättschefen, Lena Wahlgren. Hon har fattat många, många interimistiska beslut i förvaltarärenden tidigare. Här begås det andra myndighetsövergreppet.

Lena Wahlgren kontrollerar inte heller hon vilka anmälarna är. Inte heller tar hon kontakt med Arne Gavelin. Redan ett enkelt telefonsamtal till den gamla mannen skulle förmodligen gett upphov till ett visst tvivel hos tingsrättschefen. Men det ingår tydligen inte i rutinerna. Lena Wahlgren fattar beslut på, som det heter, handlingarna och beslutet fattas på kontoret. Därmed är Arne Gavelin satt under förvaltarskap.

I sin ansökan föreslår överförmyndaren att Linda Walegren från företaget Optio skall utses till förvaltare. Optio tillhandahåller just förvaltare och gode män. Verksamheten är ifrågasatt. Föräldrabalken som reglerar förvaltarskap, har överhuvutaget inte med några formuleringar om företagsförmedlade förvaltare. Västmanlands tingsrätt har i en dom från 2013 underkänt upplägget.

Lena Wahlgren bifaller överförmyndarens förslag på förvaltare. Här begås det tredje myndighetsövergreppet. Inte för att Linda Walegren är knuten till företaget Optio. Det skriver nämligen inte överförmyndaren i sin ansökan, så det kan inte Lena Wahlgren förutsättas känna till. Däremot så framgår Linda Walegrens adress med tydlighet och den anges vara en boxadress i Västerås. Lena Wahlgren förordnar alltså en person till förvaltare för Arne Gavelin, som har sin hemvist i Västerås, när Arne Gavelin bor i Ångermanlands inland. Den förvaltare som, med föräldrabalkens ord, skall förvalta Gavelins egendom, sörja för hans person och bevaka hans rätt. Vad lägger egentligen Lena Wahlgren för betydelse i ”sörja för person”, när hon anser att en person kan sköta den uppgiften på 50 mils avstånd?

Så gick vintern. Ett av skälen till att Gavelin borde sättas under förvaltarskap, som angavs i överförmyndarens ansökan, var hans spartanska boende. (Som inte alls är speciellt spartanskt). Den förordnade förvaltaren gjorde inga försök att flytta Gavelin från detta spartanska boende.

Däremot satte hon igång med att börja sälja av Gavelins lösöre. Som allra minst sålde hon en traktorregistrerad trailerdragare med trailer. Detta skedde alltså under den tid förvaltarskapet var interimistiskt.

Först i slutet på april 2019 blev det förhandling om slutsligt beslut om förvaltarskap. En medarbetare till bloggen åkte ned till Härnösand för att närvara under förhandlingen. Här begicks det fjärde myndighetsövergreppet. En person som är satt under interimistiskt förvaltarskap får sitt juridiska ombud utsett av tingsrätten. I Gavelins fall av Lena Wahlgren. Hans första ombud avsade sig uppdraget p.g.a. jäv. Han fick då ett nytt, som under senvintern avsade sig uppdraget p.g.a. ändrade anställningsförhållanden. Endast 48 h före förhandlingen i tingsrätten, fick Gavelin ett ombud utsett. Ombudet hade alltså i praktiken en arbetsdag på sig att förbereda sig. Vi är rätt säkra på att när Gavelin anlände tingsrättssalen, så hade han aldrig träffat sitt ombud.

När förhandling börjar, vänder sig ordförande Lena Wahlgren till de närvarande och går igenom vilka de är. När hon förstår att en åhörare ur allmänheten finns på plats, så vänder hon sig till Gavelins ombud och säger att det normala är att en sådan här förhandling hålls bakom stängda dörrar, varpå hon frågar hur ombudet vill ha det. Frågan är sådan ställd att det unga ombudet – inte på något vis torr bakom öronen – går Lena Wahlgren till viljes och begär stängda dörrar. Gavelin har inget att säga till om i saken. Till det unga ombudets försvar skall påpekas att hans redogörelse för Gavelins syn på sin situation, var bra. Han hävdade Gavelins kognitiva friskhet och rätt att med sin egendom förfara som han vill.

Under förhandlingen vittnar förvaltaren Linda Walegren per telefon från Västerås. Hon påstår att Gavelins ekonomi var ”som ett sjunkande skepp”. Det är en direkt lögn. Arne Gavelins soliditet är påtaglig. Vi vill påstå att antingen författades protokollet från förhandlingen felaktigt eller så begick Linda Walegren mened. Naturligtvis är det en tolkningsfråga vad som är att anse som ett sjunkande skepp. Men i detta för den personliga friheten och integriteten synnerligen delikata sammanhang, så skall knappast semantiska krumbukter ligga till grund för ett fråntagande av en människas rättshandlingsförmåga.

Det är också anmärkningsvärt att Linda Walegren tillåts vittna. Hon har ett uppenbart intresse i att förvaltarskapet blir slutligt fastställt. Hon har nämligen sin utkomst från uppdrag som dessa. Skulle Lena Wahlgren besluta att ta bort förvaltarskapet, så förlorar Linda Walegrens arbetsgivare intäkter.

I maj månad meddelar Lena Wahlgren sitt beslut. Arne Gavelin är därmed satt under förvaltarskap.

Utförsäljningen av Gavelins lösöre fortsätter. Hans entreprenadmaskiner säljs bort. Vissa på auktionssajten Klaravik. När en bandgrävare skall hämtas, slutar det med att Gavelin blir omkullkastad i ett dike och får grus sparkat på sig. En person i Gavelins närhet blir åsyna vittne till händelsen, som polisanmäls. Hur det går med den utredningen vet vi inte. Det sägs, men är inte bekräftat, att polisen vägrade ta emot anmälan från Gavelin, då han var satt under förvaltarskap. Säkert är att vittnet polisanmälde. Tack för det.

Under sensommaren/hösten säljs Gavelins hyresfastigheter i Bredbyn. Hans skogsfastigheter läggs ut till auktion. Försäljningarna hinner inte gå igenom, då godkännande krävs av överförmyndaren och nu har det börjat brännas under fötterna på tjänstemännen. Först har en viss blogg uppmärksammat Gavelins situation. Därefter har tidningen Nordsverige hoppat på tåget. I inlandet får Gavelins situation snabb spridning och väcker vrede. Tjänstemännen vill att försäljningarna skall gå upp i nämnden. Det sker aldrig, då en ny förhandling om förvaltarskapet hinner schemaläggas. Den förhandling som i december 2019 frigör Gavelin från förvaltarskapet.

Hur det kom sig att en ny förhandling kom att hållas, är denna historias hjältinnas förtjänst. Gavelin bokade en tid hos en vårdcentral och lade där fram sin situation hos en läkare. Den läkaren skrev ett intyg och en remiss till geriatriken på Örnsköldsviks sjukhus. Det är sannerligen det vackrast formulerade intyg som vi läst – alla kategorier. Tyvärr ville inte läkaren att intyget lades upp på bloggen.

Så kom det sig att Arne Gavelin kom att utredas på geriatriken och där förklarades frisk nog att själv förvalta sin egendom, sörja för sin person och bevaka sin rätt.

Många, många människor har upprörts över Arne Gavelins öde. Allehanda har mottagit såväl email som telefonsamtal om hans fall. Ännu har tidningen inte skrivit en rad om saken. Svt Västernorrland gjorde ett halvarslat reportage, signerat Thomas Sundberg. Journalisten som är gift med den socialdemokratiska ordföranden för omsorgsnämnden. Ja, överförmyndaren är en politiskt kontrollerad verksamhet.

Bloggen, likom många andra, skrev till Uppdrag Granskning. Till ingen nytta. Vi kan också berätta varför. Ty vi lyckades komma fram på redaktionens tipstelefon och pratade med ett av de kända journalistnamnen där. Så här är det: i och med Bjästavåldtäkterna och SEKAB-programmet, är Uppdrag Gransknings ”Övikspott” fylld under lång tid framöver. ”Inte Övik igen” suckade journalisten.

Men många skrev också till Centrum för rättvisa. Dess grundare Gunnar Strömmer, partisekreterare för Moderaterna och Öviksson, var på besök i stan och höll hov på café UH, varpå påpassliga besökare upplyste honom om Arne Gavelins historia. Om det spelade någon roll vet vi inte, men Centrum för rättvisa har åtagit sig Gavelins fall och kommer att driva det rättsligt. Inga tvivel finns därvidlag. Centrum för rättvisa har bekräftat riktigheten i detta till en av bloggens läsare och vi har tagit del av det mailet.

När ett förvaltarskap upphör skall en sluträkning upprättas. Enkelt kan sägas att vid förvaltarskapets tillträde upprättas en förteckning över huvudmannens (Arne Gavelin) tillgångar. Varje år skall sedan en årsräkning upprättas och slutligen en sluträkning. Dessa räkningar skall visa hur tillgångarna hanterats och förändrats. Som vi visat i ett inlägg lämnar den för Gavelin upprättade sluträkningen en hel del i övrigt att önska. Förteckningen över försålda maskiner och fordon anger varken märke, modell eller årsmodell. Inte ens vilken typ av maskin det rör sig om i vissa fall.

Arne Gavelin har inte fått kopia på de räkenskapshandlingar som förvaltaren har producerat under förvaltarskapet. Han har alltså inga kvitton på försäljningarna eller uppgifter om vem eller vilka som köpt hans maskiner.

Avslutningsvis några allmänt hållna ord om förvaltarskap. I Sverige kan vi diskutera människors integritet till förbannelse. Att sätta upp en övervakningskamera är enormt problematiskt, verkar vara myndigheternas inställning. Om en patientjournal landar i fel fax, har en stor katastrof inträffat. Om en lärare fysiskt avlägsnar en störande elev från ett klassrum, staplas utredningar på varandra och läraren drabbas av repressalier. I dessa coronatider verkar det helt otänkbart att precisera utbrott geografiskt i länet. Någon kan bli kränkt. Så är Sverige.

Men den bilden är uppenbarligen falsk. Eller åtminstone del av en förvriden och mer komplex verklighet. För är det något vi alla medborgare kan lära av Arne Gavelin-affären, så är det hur fruktansvärt enkelt myndigheterna kan plocka ifrån en människa hennes rättshandlingsförmåga och egna makt över sitt liv. En person beslutar. Insynen är minimal.

Och mörkertalet lär vara enormt. Gavelin hade blott turen att en bloggande stolle såg hans ärende i tingsrättens uppropslista och fattade intresse. Sådan är rättssäkerheten.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 70

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!