16 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Idag avhandlar kommunstyrelsen S+V-majoritetens respektive alliansens föreslagna budgetar för 2018, inklusive plan för 2019-2020. Eftersom S+V har egen majoritet, så kommer budgeten med största sannolikhet att sedermera antas av fullmäktige.

Vi plockar ut guldkornen här, samt funderar lite över siffrorna. Vi börjar med ett antal citat ur budgeten samt våra kommentarer till dessa:

I föreslagen budget finns inga effektiviseringsuppdrag utlagda i nämndernas budgetar. För att kunna möta nya behov och oförutsedda händelser är det viktigt att nämnderna och förvaltningarna arbetar med ständiga förbättringar. Fortsatt utveckling av ledarskapet och personalens delaktighet ger goda förutsättningar för detta. En lokal enhet, som tar initiativ till förbättringar som sänker kostnaderna, ska få använda en del av denna effektivisering för personalfrämjande åtgärder.

Vår kommentar: En fantastisk formulering. Man blir nästan varm inombords av stolligheterna. Vad man i klartext skriver är att en enhet på kommunen som upphör med sin ovarsamma hantering av skattebetalarnas pengar, skall få provision på rationaliseringen i sitt egna slöseri. Man öppnar också för möjlighet och ger incitament till, att tjänsteleverantörer i kommunen sparar på sin verksamhet, till nackdel för mottagarna av tjänsterna, för att få mer medel till ”personalfrämjande åtgärder”.

Någon utdelning kan inte ske från Rodretkoncernen under 2018 beroende bl. a. på att koncernen ansvarar för att kommunen har fortsatt tillgång till flygplats. Rodretkoncernen ska åter lämna utdelning till kommunen fr.o.m. 2019.”

Vår kommentar: Vi har tidigare visat hur Örnsköldsviks Airport dras med driftunderskott i 10-miljonersklassen. Lite roligt är det att sossarna nu använder det som förklaring till att Rodret inte kommer att ge utdelning 2018. Varför förhållandet skulle upphöra 2019 förstår vi inte. Den här formuleringen i budgeten är rent skojeri.

Under mandatperioden har kommunen tillförts ökade statsbidrag genom de satsningar som (S+Mp) regeringen gjort i olika överenskommelse med (V). Det gäller de s.k. Välfärdsmiljarderna (ca 42 Mkr/år för Örnsköldsvik) och andra riktade satsningar inom Bildningsnämndens och Omsorgsnämndens verksamheter. Dessa medel har varit centrala för att kunna bibehålla och höja bemanning och kvalitet och de är nu fördelade som en permanent nivåhöjning.”

Vår kommentar: Här talar man om att man är beroende av en statlig bidragshöjning som sittande regering gjort sig skyldig till, samt att man nu helt enkelt förutsätter att den bidragshöjningen blir permanent. Örnsköldsvik tar ett kliv till ut i den gyttja som är sammansatt av statliga allmosor.

Vi vet och utgår ifrån att våra partier på riksdagsnivå har ambitionen att inför 2018 återkomma med nya förslag till förstärkningar av kommunernas ekonomi och verksamhet. Kommunens förvaltningar ska därför ha fortsatt hög beredskap för att snabbt kunna anpassa verksamheten utifrån sådana tillskott eller eventuella neddragningar. Vår ambition är att nya medel främst ska användas till insatser för att förstärka bemanning och kompetensförsörjning.”

Vår kommentar: Man vet och utgår ifrån att det kommer ännu mer allmosor från staten under 2018 – samtidigt som man meddelar att kommunens förvaltningar skall ha hög beredskap på neddragningar? Goddag yxskaft. Gummiformuleringar utan värde för oss medborgare.

Tillsammans med Övikshem vill vi aktivt arbeta för att fler bostäder byggs, bl.a. för att möta de ökande behoven av flerfamiljshus med hyresrätter och för att stimulera tillskapandet av trygghetsboenden runtom i kommunen.”

Vår kommentar: Typisk formulering som låter bra om man låter den flimra förbi utan eftertanke. Fråga dig detta: vad är trygghetsboende? Kommunen beskriver det på sin hemsida som:

Trygghetsboenden är vanliga hyreslägenheter som är speciellt anpassade för äldres tillgänglighet och med närhet till service och socialt utbud. I trygghetsboendet ska det finnas en värd eller värdinna och en gemensamhetslokal för aktiviteter och möjlighet till dagliga måltider.”

Men är det inte bra med sådana? Motfråga: vad har vi haft tidigare? Man måste förstå att trygghetsboende ersätter andra boendeformer där stöd och hjälp finns. Trygghetsboende är en slags servicehus light. Man minimerar insatt permanent personal per antal gamla och låter den mesta servicen utföras av hemtjänst. Detta gör man helt och hållet av besparingsskäl.

Observera också att när man skriver att man vill arbeta för att fler bostäder skall byggas, så nämner man överhuvudtaget inte invandringen, vilken är den enda anledningen till att det i kommunen som helhet alls behöver byggas.

Arbetet med att rusta upp och säkra underhållet av skolans inom- och utomhusmiljöer och därmed säkra en bra lokalstandard och arbetsmiljö är fortsatt prioriterat. Förskolan Ängen, Bredbynskolan och Höglidenskolan byggs och ytterligare två förskolor påbörjas inom planperioden.”

Vår kommentar: Bredbynskolan är fortsatt prioriterad… Den har nu varit prioriterad i, vadå, 20 år?

Den kommunala servicen till såväl nya som befintliga företag ska förbättras, bl.a. genom regelbundna företagsbesök, dialogträffar, tydliga serviceåtaganden och ett professionellt bemötande från kommunens sida.”

Vår kommentar: Det är ju verkligen DET företagen behöver.

En attraktiv och feministisk arbetsgivare

Örnsköldsviks kommun ska vara en jämställd och icke-diskriminerande arbetsgivare som samverkar nära med personalen och deras fackliga organisationer.”

Vår kommentar: Vad i h-e är en ”feministisk arbetsgivare”? Vi påminner om att 72% av avdelnings- och enhetscheferna i kommunen är kvinnor.

Kommunens chefer är nyckelpersoner för att medarbetarna ska ha goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. Cheferna ska ges goda förutsättningar genom ledarskapsutveckling, tillräckligt mandat för att kunna ta ansvar för sitt uppdrag, tillgång till sin egen chef och stödresurser samt möjlighet att vara närvarande för sina medarbetare.”

Vår kommentar: Det är alltså S+V som skriver detta. Inte Moderaterna i lag med Svenskt Näringsliv.

Antalet äldre och personer med vård- och omsorgsbehov ökar och därmed också kraven på flexibilitet. De vårdbehövande ska, precis som tidigare, ha makt och inflytande över sina egna liv och få den vård och omsorg de behöver. Gemenskap med andra och ett bra och tillgängligt boende hela livet är viktigt. Därför är en ständig utveckling av våra verksamheter för att öka kvaliteten nödvändig.

…[]…Fler äldre bor hemma i sitt ordinära boende längre än tidigare, fler äldre har också större behov av insatser och av sjukhusvistelse. Utredningshemtjänsten möjliggör en smidig hemgång från sjukhus till det egna hemmet med fokus på att utforma insatserna för individen noga utifrån den enskildes behov. Arbetet med att ytterligare utveckla samverkan med sjukhus och primärvård ska fortsätta.

Såväl antalet personer som antalet timmar per person har ökat inom ordinärt boende. Genom utvecklingsarbetet ”Koll på hemtjänsten” säkrar vi att varje omsorgsbehövande får rätt insatser utifrån sina behov.

Vår kommentar: Det skall alltså skäras i hemtjänsten. Enligt ovan vet vi då att cheferna är nyckelpersoner för att hemtjänstens medarbetare hanterar nedskärningarna med fortsatt god arbetsmiljö, samt kanske får hemtjänsten återbäring till personalfrämjande åtgärder på de besparingar som görs på de äldre. I klartext: här skall skäras ned på de gamla och hemtjänstpersonal med flera skall manas till tystnad med ”personalfrämjande åtgärder”.

Det finns även fortsättningsvis ett behov av att på ett bra sätt möta nyanlända kommuninvånare och ha ett bra integrationsarbete. Vi ska fortsätta att ha en utökad samhällsorientering, 174 timmar istället för 60 timmar. Möjligheterna till praktik och arbete under etableringstiden ska stärkas, exempelvis genom etableringslots och nya åtgärder i samverkan med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och föreningslivet.

Genom MKC Mångkulturellt Centrum och andra träffpunkter skapas möjligheter till nya kontakter och att lära om varandras kulturer och hur det svenska samhället fungerar.

…[]…

Vuxenutbildningen, med Svenska för invandrare (SFI) som en stor och viktig del, blir allt viktigare för att alla människor ska få chansen att bygga på sin kompetens och göra sig anställningsbar. Kommunen ska aktivt arbeta för att utveckla vuxenutbildningen i samverkan med gymnasieskolan, högskola, företag och myndigheter. Tillsammans med Välfärdsförvaltningen och andra samverkanspartners arbetar vuxenutbildningen för att alla kommuninvånare, oavsett modersmål, ska ges goda möjligheter att utveckla och använda sin kompetens och potential.”

Vår kommentar: Oj då, här fanns det visst pengar. Örnsköldsviks kommun har en för riket hög ungdomsarbetslöshet. Ställ kommunens åtgärder för sina egna arbetslösa unga vuxna i relation till pengarullningen i sammanhanget invandring. Som medborgare och delansvariga för samhällets förvaltning, så skäms vi över sakernas tillstånd inför de yngre generationerna.

Målet är att Örnsköldsvik ska vara bland de bästa skolkommunerna i Sverige 2020.”

Vår kommentar: Hela Sverige står inför en skriande lärarbrist i skolan. 2016 slog utbildningsdepartementet fast att det redan 2019 kan saknas 60000 lärare i landet. Om detta skrivs ingenting i budgeten. Men det klart, ambitionen är inte att erbjuda en bra skola, utan att placera sig bland de bästa. Om alla är dåliga, så kan man tillhöra de bästa, utan att för den sakens skull vara just bra.

Den fördjupade kulturhusutredningen förväntas vara klar 2018 med mål att lägga fram flera realiserbara förslag. Detta ska ske i samråd med kulturföreningar samt teater- och konserthusstiftelsen, där olika kulturverksamheter och kulturföreningar samverkar.

…[]…

Bygget av en simhall i centrala Örnsköldsvik som svarar upp mot framtidens behov påbörjas.

De renoverade simhallarna på våra serviceorter ska nyttjas effektivt och göras tillgängliga för föreningslivet och invånarna i dessa områden.”

Vår kommentar: Vi går med snabba steg mot en lågkonjunktur som kan bli rent ut sagt grym. Vad prioriterar kommunen i en sådan situation? Bygget av kulturhus och simhall i centralorten. Och vad tusan är en ”serviceort”? Bor du i serviceort, lille vän?

Då tar vi en snabb titt på siffrorna. Vilka nämnder får mer pengar perioden 2018-2020 och vilka får mindre? Så här ser det ut:

Kommunstyrelsen får en miljon kr extra 2018, därefter samma anslag 2019-2020.

Samhällsbyggnadsnämndens anslag är oförändrat under perioden. Så gäller även för Kultur- och fritidsnämnden.

Bildningsnämnden får +10 Mkr för 2018, +15 Mkr för 2019 och +20 Mkr för 2020.

Humanistiska nämnden får +2 Mkr för respektive år. Här önskar vi lycka till, när Migrationsverkets pengar tar slut efter två år, för de invandrare som tvångsanvisats kommunen. I stort sett allihop kommer att gå rakt in i försörjningsbidragsberoende eller av kommunen finansierat låtsasjobb.

Det var allt.

Nästan. Vi glömde ju Omsorgsnämden. Den nämnd som ansvarar för äldrevården, bl.a. Anslaget till nämnden förändras enligt: 2018 fråntas man 5 Mkr, 2019 fråntas man 10 Mkr och 2020 fråntas man 15 Mkr.

Sammanfattning:

Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden kommer att gå kräftgång i flera år framåt. Humanistiska nämnden tillskjutes 2 Mkr extra årligen. Den stackars styrande majoriteten tror att det kommer att räcka. Bildningsnämnden tillskjutes betydande belopp om 10, 15 respektive 20 Mkr. Under perioden ökar inte elevantalet. Pengarna behövs istället för att finansiera eftersatt underhåll och nödvändig nyproduktion av skollokaler. Kommunstyrelsen sitter i princip i orubbat bo vad gäller anslag. Man kommer alltså kunna fortsätta med sina trams- och låtsasprojetk. Sist men inte minst, man sparar via Omsorgsnämnden in på de äldre, genom att från denna nämnd ta 5 Mkr, 10 Mkr respektive 15 Mkr.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!